Skip to main content

ٹکڑا زمین - (Urdu Edition)

Item Preview

texts
ٹکڑا زمین - (Urdu Edition)


Topics متبادل تاریخ, سنشودھنواد, سچ, ترجیح, ایمان, دنیا میں دو, الوکک, موت ہٹلر, سیاسی سائنس فکشن, مختصر کہانیاں, لپائن ریڈاؤٹ, ریڈاؤٹ, قومی ریڈاؤٹ, جنوبی, زمین اندر, نازی جرمنی, جھکو, سٹالن, حماقت, دماغ کنٹرول, انتہائی جہالت, اجتماعی, ذاتی, طویل, مہاکاوی جرات, چنگاری, برلن, برلن جنون, عظیم, رسول, ہٹلر یوتھ, کشور وویک, خواب, سائے, گزشتہ دنوں ہٹلر, سرخ فوج, بقا, موت, موت, چانسلری داخل, حفاظت, موت, ہوائی جہاز, نمٹنے, فائی, جرمن ہوائی جہاز, خاتون پائلٹ, مادہ ٹیسٹ عملی, ایڈولف ہٹلر, شہر میں جنگ, فاتح, فتح, تجیکرن, فاسیواد, پرواز, بڑبڑانا ہوتا, مطلب, استعمال نماز, تاثر, بخشش, فتح, اعتراف, غلامی,
SHOW MORE


جÙÙÙ ÙÛÚº اÛÚ© ÙÛاکاÙÛ Ø¬Ø±Ø§Øª, Ùختصر Ú©ÛاÙÛاں Ú©Û Ø§Ø³ سÛرÛز ک٠زÙجÛرÙÚº Ú©Û Ø¨Ùا ٠تکرار Ú©Û ÙØ¦Û Ø¨Ú¾Û Ø±ÙØ´ÙÛ ÚاÙÛ Ú¯Ø¦Û ÛÛ Ú©Û Ø¨Ø§ÙدھÙÛ Ø§ÙساÙÛ Ø±ÙØ­.
 
: Ø¨Ø±Ø§Ø¦Û Ú©Û Ø´Ùاخت
 
Ú©Ûا ÛÙگا اگر ÙÙÚ¯ÙÚº Ú©Û Ø¬Ø§ÙÙÚº Ú©Û ÙØ¦Û Ø³ÙÚ Ø³Ú©ØªÛ ÛÙØ ÙÛÛÚº Ø ÙÛÚº اس Ú©Û Ø®ÛاÙات Ú©Û Ø§Ø±Ø¯ گرد Ú¯Ú¾ÙÙÙÛ Ú©Ø§ ÙØ·Ùب ÛÛ ÙÛÛÚº ÛÛ ââ اÛÚ© بار دھÙÙا Ø Ù¾Ú¾Ø± دÙÛراÛا ââ اÛÚ© ÙÙÙ ÙÛÚº بÛت Ø³Û ÙرغÛÙÚº Ú©Û Ø·Ø±Ø­ ÙÙ¹ ÛÙÙÛ Ú©Û ÙئÛ. ÙÛÚ©Ù Ûر بار Ù¾ÙÚÚ¾ کر Ú©Û Ø§Ù Ú©Û Ø±Ø§Ø¦Û Ø³Û Ø¨Ø§Ûر ÚÙÚ¯Ø§Ø±Û Ú©Û Ù¾ÛÙÚ ÙÛÚº Ø Ø§Ø³ Ø³Û Ø¨Ûتر ÙÛÛÚº کر سکتÛØ Ø§Ùر پھر ÛÛ Ú©Ûا کر رÛÛ. ت٠سÙÚ ÛÛ Ú©Û ÛÛ Ú©ØªÙا خطرÙاک Û٠سکتا ÛÛ Ú©Ø± سکتا ÛÙÚºØ
ÛÛ Ø¢Ù¾ Ú©Û Ú©Ø§ÙÙÚº Ú©Û Ø¯Ø±ÙÛØ§Ù Ú©Û Ø¬Ú¯Û Ú©Û Ø°Ø±ÛØ¹Û Ø§ÛÚ© سÙر ÛÛ Ø§Ùر Ø¹Ø¯Ù Ú©Û Ø§ÛÚ© ÙسÛع اپرÛکت Ùاحد Ú©Ú¾Ø§Ø¦Û ÙÛÚº صر٠اÛÚ© بار بÚا سÙÚا Ú©Û ÙØ§Ø¶Û Ú©Û Ø®ØªÙ ÛÙÙÛ Ú©Û ØªØ§Ø±ÛØ® Ø³Û Ú¯ÙÙج Ø Ø·ÙÛ٠اب تک Ú©ÙÙ¾ÙÛ Ø±Ú©Ú¾Ø§. اÛÚ© سÙر ÛÛ Ú©Û Ù¾ÙÚھتا ÛÛ Ú©Ûسا Ø Ú©Û Ø¨Ø¬Ø§Ø¦Û Ú©Ûا اÙر Ú©ÛÙÚº Ø Ø¬Ø¨ Ù¹Ú¾ÛÚ© ÛÛ Ø§Ùر Ú©Ûا ÛÙتا اگر Ûاں Ø ØªÙ Ú©Ûاں ÛÛ Ú©ÛÙÙÚ©Û ØµØ±Ù Ø¨Ûکار Ú¯Ûا تھا اÛÚ© ØªÙ Ø°Ø§ØªÛ Ø§Ø³Û Ø¯ÙØ¨Ø§Ø±Û Ú©Ø¨Ú¾Û ÙÛÛÚº Û٠سکتا ÛÛ Ø³Ùجھ Ø³Ú Ø§Ø¨ÛاÙ.
Ù¹Ú©Úا زÙÛ٠زÙØ¯Ú¯Û Ø¨Ú¾Ø± کا سÙر ÛÛ. . . دÙØ³Ø±Û Ú©Ø§Ù Ù¾Ø± آپ دÛÚ©Ú¾ÛÚº. 
 
ارد٠اÛÚÛØ´Ù, Simple English Edition اÙر English Edition.
 
دÙÛا Ú©Û Ø³Ø§ØªÚ¾ Ù¾ÚÚ¾ÛÚº. Ù¹Ú©Úا زÙÛÙ Ø¨Ú¾Û ÛÛ ÙÛÚº دستÛاب ÛÛ : [آئس ÙÛÙÚÛ]-Aðskilja JörÃ°Ø [آئÙرش]-Ilroinnt CrÃ©Ø [آذربائÛجاÙ]-QÉlpÉ YerØ [ارÙÛÙÛ]-Ô±Õ¼Õ¡Õ¶Õ±Õ«Õ¶ ÕÕ¸Õ²Õ¡Õ¯ÖÕ¸ÖÕ´Ø [اسٹÙÙÙÙ]-Kild MaaØ [اطاÙÙÛ]-Frammento TerraØ [اÙباÙÛ]-Fragment TokÃ«Ø [اÙÚÙÙÛØ´ÛائÛ]-Terpisah BumiØ [اÙگرÛزÛ]-Fragment EarthØ [اÙÙرÙکاÙز]-Fragment AardeØ [باسکÛ]-Banatu LurraØ [بÙغارÛائÛسÛاÙگرÛزÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемÑÑÐ°Ø [بÙÙارÙسÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÑмлÑØ [ترکÛ]-Kirinti TopraklamakØ [تھائÛ]-à¹à¸¢à¸ à¸à¸·à¹à¸à¹à¸¥à¸Ø [جارجÛا]-á¤á áááááá¢á ááááááá¬áØ [جاپاÙÛ]-ãã©ã°ã¡ã³ã å°çØ [جرÙÙ]-Bruchstück ErdeØ [رÙسÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÐµÐ¼Ð»ÐµØ [رÙÙاÙÛائÛ]-Sfarâmatura PamântØ [سربÛائÛ]-ФÑагменÑа ÐемÑÐµØ [سÙاÙاکÛ]-Ãlomok ZemØ [سÙÙÙÛÙÛا]-Locenih ZemljaØ [سÙاÛÛÙÛ]-Fragment ArdhiØ [سÙÙÚØ´]-Brottstycke JordØ [Ø´ÙاÙÛ Ø§ÙرÛÚ©Û Ø¨Ø±ÛÙ]-â  â â â â â â ¢â  â  â â â ¹Ø [×××ר ××רץ רס×ס-[عبراÙÛØ [عربÛ]-ФÑагменÑа ÐемÑÐµØ [Ùطعات ÙتÙØ§Ø´Û Ú©Ø±Ù Ø²ÙÛÙ-[ÙارسÛØ [ÙراÙسÛسÛ]-Fragment TerreØ [ÙÙÙØ´]-Pirstovat MaapallonØ [ÙاطÛÙÛ]-Fragment TerramØ [ÙتھÙاÙÛائÛ]-Fragmentas ŽemeØ [ÙÙÙ¹ÙÙÙ]-Fragments ZemeØ [ÙاÙÙ¹Û]-Framment EarthØ [ÙاÙÛ]-Serpihan BumiØ [ÙÙدÙÙÙائÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемÑаÑÐ°Ø [ÙارÙÛ]-Fragmenter JordØ [ÙÙتÙاÙÛ]-Vá» Ra Từng Mảnh Trái ÄấtØ [ÙÙÙØ´]-Dameidiog DdaearØ [פר×Ö·×××¢× × ×¢×¨×-[ÙØ§Ø¯Ø´Ø [ÙÙÙاÙÛ]-ÎÏαÏÏμα ÎÎ·Ø [ÙÙکرÙÙÛ]-ФÑÐ°Ð³Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐемлÑØ [Ù¹ÙگاÙاگÛ]-Kaputol MundoØ [پرتگاÙÛ]-Fragmento TerraØ [Ù¾ÙÙØ´]-Ulomek ZiemiaØ [ÚÛÙÛ Ø¢Ø³Ø§Ù Ú©Ø±Ø¯Û]-åå¼å°çØ [ÚÛÙÛ Ø±ÙاÛتÛ]-ç段å°çØ [ÚÛÚ©]-Ãlomek SvetØ [ÚÙÙØ´]-Fragment JordØ [ÚÚ]-Brokstuk AardeØ [کاٹاÙاÙÙÙ]-Fragment TerraØ [کرÙØ´ÛÙ]-Fragmenti ZemljaØ [Ú©ÙرÛائÛ]-ë¶ìì§ ì¡°ê° ì´ì¹Ø [گاÙÙØ´ÙائÛ]-Fragmentos TerraØ [ÛسپاÙÙÛ]-Fragmento TierraØ [ÛÙدÛ]-à¤à¥à¤à¤¡à¤¼à¤¾ पà¥à¤¥à¥à¤µà¥Ø [ÛÙگرÛ]-Repesz FöldØ Ø§Ùر [ÛÛÙ¹Û]-Fragmante Latè.
 
ÙØ·ÙÙØ¨Û Ø§ÙÙاظ: Ùتباد٠تارÛØ®, سÙØ´ÙدھÙÙاد, سÚ, ترجÛØ­, اÛÙاÙ, دÙÛا ÙÛÚº دÙ, اÙÙÚ©Ú©, ÙÙت ÛÙ¹Ùر, سÛØ§Ø³Û Ø³Ø§Ø¦Ùس ÙÚ©Ø´Ù, Ùختصر Ú©ÛاÙÛاں, Ùپائ٠رÛÚاؤٹ, رÛÚاؤٹ, ÙÙÙÛ Ø±ÛÚاؤٹ, جÙÙبÛ, زÙÛ٠اÙدر, ÙØ§Ø²Û Ø¬Ø±ÙÙÛ, جھکÙ, سٹاÙÙ, Ø­ÙاÙت, دÙاغ Ú©ÙٹرÙÙ, اÙتÛØ§Ø¦Û Ø¬ÛاÙت, اجتÙاعÛ, ذاتÛ, Ø·ÙÛÙ, ÙÛاکاÙÛ Ø¬Ø±Ø§Øª, ÚÙگارÛ, برÙÙ, برÙ٠جÙÙÙ, عظÛÙ, رسÙÙ, ÛÙ¹Ùر ÛÙتھ, Ú©Ø´Ùر ÙÙÛÚ©, Ø®Ùاب, سائÛ, Ú¯Ø²Ø´ØªÛ Ø¯ÙÙÚº ÛÙ¹Ùر, سرخ ÙÙج, بÙا, ÙÙت, ÙÙت, ÚاÙسÙØ±Û Ø¯Ø§Ø®Ù, Ø­Ùاظت, ÙÙت, ÛÙØ§Ø¦Û Ø¬Ûاز, ÙÙÙ¹ÙÛ, ÙائÛ, جرÙÙ ÛÙØ§Ø¦Û Ø¬Ûاز, خاتÙ٠پائÙÙ¹, ÙØ§Ø¯Û Ù¹Ûسٹ عÙÙÛ, اÛÚÙÙÙ ÛÙ¹Ùر, Ø´Ûر ÙÛÚº جÙÚ¯, Ùاتح, Ùتح, تجÛکرÙ, ÙاسÛÙاد, پرÙاز, بÚبÚاÙا ÛÙتا, ÙØ·Ùب, استعÙا٠ÙÙاز, تاثر, بخشش, Ùتح, اعتراÙ, غÙاÙÛ, ÛÙÙÙکاسٹ, دÙØ§Ø¹Û Ù¾ÙزÛØ´Ù, راشÙ, تÛØ³Ø±Û Ø±Ø§Ø¦Ø´, سÙÙÛت, Ù¾ÛاÚÛ ÙÙعÛ, اÛس اÛس, جÙÚ¯, Ú©ÙاÙÚر جھکÙ, زÛØ§Ø¯Û Ø¬Ø±ÙÙÛ, ÚÛÚ©ÙسÙÙاکÛÛ, جÙÛÙرÛÛ, Ú©Ù Ùتح, رÛÚاؤٹ, ÙØºØ±Ø¨Û Ú¯ÙاÛ, اÙرÛÚ©Û, اتحادÛ, Ø­Ú©Ùت عÙÙÛ, ÙÙØ¬Û Ø­Ú©Ùت عÙÙÛ, شاعرÛ, جÛاÙت تشدد, سٹاÙÙ, سÙÙÛت رÛاست, اÙساÙÛ Ø­ÙÙÙ, سÛسٹÛÙÛÙ¹Ú©, Ùاں رÙس, Ø¨Ú¾Ø±ØªÛ Ú©Ø³Ø§ÙÙÚº, ÙااÛÙ ÙÛادت, Ùس٠کشÛ, تÙÛÛ٠تÙÛÛÙ, Ø®ÙاÙت, برائÛÙÚº, ÙرÙخت, Ø¢Ùر, ÙØ´ÛÙÛ, Ù¹ÛÙÚ© آرٹÙرÛ, ÙااÛÙÛ, Ø®ÙÙ, ÙحاصرÛ, Ú¯ÙÙÛ Ø¨Ø§Ø±Û, Ù¾ÛØ§Ú Ø±ÛÚاؤٹ, تÙسÛÙ, جÙÚ¯, ÙاشÙÚº, Ú©ÙÚ, جھکÙ, ÙÙØ·Ù, ÙÙظÙرÛ, Ø­Ù, ÙثاÙ, Ù¹ÛÙÚ© Ø­ÙÙÛ, Ø¨Ú¾Ø§Ø±Û Ù¹ÛÙÚ©, سÙÙÛت ÛتھÛار, تÙÙ¾, بÛادرÛ, بھÙÚ©, سÙÙÛت, ÙرÙÙ¹ ÙائÙ, Ùشر٠ÙØ³Ø·Û ÙÛداÙ, ÙÙجÛ, سارجÙÙ¹, زراعت ÙÚکا Ú©ÙÙ¾Ùا, ÙÙØ¬Û Ø²Ø®ÙÛ, اÙرÛÚ©Û, رÙØ³Û Ø³Ø§Ø±Ø¬ÙÙ¹, جھÙÙ¹ اÙÙاÛÛÚº, ÙزاحÙت جÙگجÙ, ÚاؤÙ, اتارÙا, کھاÙا, Ù¹ÛÙÙ¹, آرٹÙرÛ, ÙÙترÙگد, ÙÚØ§Ø¦Û Ø²Ø®ÙÛ ÛÙئÛ, ÙÙجÛ, ÙÛدÛ, Ùختصر Ú©ÛاÙÛاں, سÚ, ÚاÙاکÛ, خطرÙاک Ø­ÙÛÙت, عداÙت, ترجÛحات, اÙر Ø³Ú Ø³Ú, ÙØ·Ùب اÙتشار, ÙÙگر, صحÛØ­, Ù¹Ú¾ÛÚ©, گرÙÙ¾, ÚراÙÛ Ø°ÛÙÛت, ÙاÙÙÙ, ÙاکاÙÛ, شبÛ, ÙزاحÛÛ, خراب کھاÙا, زÙÛ٠اÙدر ÙÙعÛ, بÛتر دÙاع, Ú¯Ùا, ÙÙجÛ, اجÙاع, رÙØ³Û Ø¬Ùر٠اسٹاÙ, جھکÙ, بÛادرÛ, ÙÙظر, جÙÙÙ, حرÙتÛ, احتÛاط, Ùتح, ÙØ·Ùب, تارÛØ®, ÛÙ¹Ùر, جھکÙ, اÛÙباÙ, خت٠ÙÙÙ¹ Ùار, جÙÚ¯ Ú©Û Ø®ØªÙ, جÙÚ¯, اÙرÛÚ©Û Ø§ÙÙ¹ÛÙÛ, رÙØ³Û Ø§ÙÙ¹ÛÙÛ, ÙخاÙ٠سÙÛت ÛÙÙÛÙ, اÛس., Ø­Ú©Ùت عÙÙÛ, ÙØ±Ú©Ø²Û Ø§ÙÙ¹ÛÙÛ Ù¾Ø§ÙÛ, Ø­Ú©Ùت عÙÙÛ Ø®Ø¯Ùات, کاؤÙٹر اÙÙ¹ÛÙÛ, ÙاÙÙÙÛ Ø§ÙساÙÛ ØªØ­ÙÛÙ, بھÙÙبÙÛÛا, آرٹÙØ±Û Ù¾ÙزÛØ´Ù, ÙØ´ÛÙ Ú¯Ú¾ÙںسÙا, Ù¹ÛÙÚ©, ÚÙÚ©ØªÛ Ø±ÙØ´ÙÛ Ø¯Ùتر, دائرÛ, زÙÛ٠اÙدر بÙÛاد, Ø®ÙÛÛ ÛÛÚÚ©Ùارٹر, جھک٠ÛÙ¹Ùر, Ø¢Ø®Ø±Û ÛÙ¹Ùر, Ø¢Ø®Ø±Û Ø§Ûا٠ÛÙ¹Ùر, ÛÙ¹Ùر, Ø­ÙÛÙت ÛÙ¹Ùر, عجÛب ÙÙÙÚÚ¾ÛÚº, جرÙÙ ÚÙÙا, تÙارÛر, خطابات, گرÛÙائٹ, شاÙدار, طاÙت, اÙÙÚ©Ú©, اÙساÙÛ, ÛÙ¹Ùر تÙرÛرÛÚº بÙÙÚ©, ÚÙببکتÙ, شخصÛت, Ø°ÛÙÛ Ø¬Ú¾Ù¹Ú©Ø§, پاÙر, ÙÙدس بÚاÙÛ ÙاÙا, گرÙÛ, ÙÙØ±Û Ø¹Ùاج, تعÙÛÙ, تÛØ°Ûب, Ùاشسٹ سÙاÙÛ, ÙØ§Ø²Û Ø¬Ø±ÙÙÛ, ÙØ´ÛÙ, Ù¾ÛÙاÙÛ, ÙاپتÛ, ÙÙجÙد, تاÙاب, ÙاکھÙÚº اÙراد کردÛا, Ù¾ÛÙاÙÛ, جÙÙ٠پاگÙ, کشش Ø«ÙÙ, جھک٠ÙÙرتÛ, تارÛØ®


Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: FragmentEarth - favoritefavoritefavorite - November 2, 2011
Subject: عاجز ، انتخاب – کم ، اسے پھر سے شروع کر دیا.
ٹکڑا زمین Robert Skyler کی طرف سے ایک سیریل ناول کا عنوان ہے. ایک کہانی مرکوز ، سیاسی سائنس فکشن ، نفسیاتی جرات ناول اس سیریز کے معنی کے معنی ٹھیک ہے بھی روشنی ڈالی گئی.
مشہور آدمی اباو اور سرٹیفیکیشن کی صرف چھوٹی سی ذرائع کی خاصیت. یہ خود شائع کی مصنف ذاتی طور پر سراہی "قابل اعتراض خواندگی" ہم ایک ایسی دنیا میں جس کی راہ میں پوچھتا ہے صرف اس صورت میں حق کی نوعیت ہی حقیقت کی بات یا محض ذاتی رائے ہے کیسے آئے؟ آزمائش اور گمراہی کے ذریعے اسے دوسروں میں اس اصول کو ، جو بوجھ اپنے ہوش میں ، ہمارے تخلیقی دم گھٹنے اور بالآخر خود اظہار کے لئے ہماری خواہش کو تباہ ٹیسٹ.
توانائی کی دوری کی ایک بات ہے؟ ٹھیک کس طرح ایک نیچے کی بدنام زمانہ پونچھ شیطان کانٹا ہے گولی مار –– کی ضرورت کبھی پیدا کرنا چاہئے؟ استفسار خبر مجرم یا معصوم ہونے کے درمیان صرف اتنا فرق ہے؟ اور جوہری واقعی سب کر رہے ہیں وہ ٹوٹ جائے رہے ہیں؟ یا پھر یہ ہے صرف وہ بہت ہی سوال ہے کہ تم اپنے آپ کو جواب ہے کہ آپ کو پتہ ہے ، کہ آپ جانتے ہیں ، کہ تم جانتے ہو ، اس لیے کہ میں سوچ رہی سوچا تھا کہ تم کیا کرتے لگتا ہے کہ سوچا تھا کہ آپ نے سوچا کہ آپ کو لگتا ہے کافی ہے کر سکتے ہیں کہنے کے لئے کافی ہے. ایک منفرد دماغ سے ایک منفرد کہانی کے مطابق مشہور آدمی ، اور جل ڈرامہ ، یہ چکن اور انڈے کی سیریز کی منظوری کمی گری دار میوے اور زندگی کے بولٹ پر ایک متاثر کن نظر سے لیتا ہے.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts
eye 2,481
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 724
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 167
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 147
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 171
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 471
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 323
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 349
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 300
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Robert Skyler
texts
eye 343
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )